[2] Rekonstrukce objektu

Po listopadu 1989 se velmi oživil zájem o život T. G. Masaryka. Díky několika nadšencům vznikla výstava "T. G. M. v Lánech". Výstava obsahuje řadu hodnotných dokumentů, ale prostory ani úprava expozice neodpovídají významu této výjimečné osobnosti.

V součinnosti lánské pobočky Masarykovy společnosti a Obecního úřadu v Lánech proto vznikl námět na vytvoření víceúčelového objektu Muzea v Lánech, a to v budově špýcharu z roku 1865 (zastavěná plocha 450 m čtverečních), který se nachází přibližně sto metrů severně od lánského zámku.

Budova špýcharu
před začátkem přestavby


Výsledkem řady schůzek a jednání bylo právě vytvoření "Nadace pro zřízení
a provozování Muzea T. G. Masaryka v Lánech". Ta má zajistit finanční prostředky na rekonstrukci špýcharu, instalaci stálé výstavy a provoz vzniklého muzea.

Pohled od SV, březen 1999


Počátkem roku 1997 byla zakoupena budova špýcharu (výhodná poloha, dobré podmínky pro přestavbu, zlepšení vzhledu obce...).

Byla vypsána soutěž na Ideové a architektonické řešení optimálního využití budovy špýcharu s umístěním Muzea T.G. Masaryka včetně zásad vybavení interiéru a urbanistického řešení přilehlých pozemků.


Výsledky soutěže na Ideové a architektonické řešení:
1. místo: soutěžní návrh autorů Ing.arch. Vladimíra Štulce a Ing.akad.arch. Jana Vrany
2. místo: soutěžní návrh autorů Ing.arch. Pavla Janouška a Ing.arch. Borise Šonského
3. místo: soutěžní návrh autorů Jiřího Smolíka a Pavla Rychtaříka
(Do soutěže bylo přihlášeno celkem 11 návrhů)
 


Pohled od JV, říjen 1999Generální rekontrukce
střešního pláště
Byla uspořádána výstava vyhodnocených projektů ve vestibulu OÚ v Lánech a v prostorách prozatímního Muzea T.G. M. v Lánech.

Byla rovněž uzavřena smlouva s autory vítězného návrhu na vypracování projektu na první etapu stavby a také uzavřena dohoda s Ing. Z. Krupičkou na provádění stavebního dozoru.


Vzhledem ke kritickému stavu střechy budoucího muzea bylo ještě v roce 1997 uspořádáno výběrové řízení na dodavatele první etapy rekonstrukce - generální opravy střechy.

Vítěz výběrového řízení ještě v závěru roku 1997 započal s pracemi a v polovině roku 1998 byla rekonstrukce střešního pláště objektu dokončena. Opravená střecha budovy je věrnou replikou původní taškové krytiny z konce 19. století.

V lednu roku 1999 bylo vyhodnoceno výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky, stavební akce "Muzeum T. G. Masaryka v Lánech - rekonstrukce objektu" a byl vybrán zhotovitel stavebních prací včetně dodávky interiéru. V březnu roku 1999 bylo Městským úřadem v Novém Strašecí vydáno stavební povolení a začátkem dubna bylo staveniště předáno zhotoviteli.První nadzemní podlaží,
březen 1999

V průběhu roku byly zřízeny veškeré přípojky inženýrských sítí /voda, kanalizace, plyn, elektro/, byly provedeny stavební úpravy pro montáž ocelových konstrukcí, vodorovné a svislé konstrukce, fasáda objektu, vnitřní omítky, část vnitřních instalací, osazení a
zprovoznění výtahu. Objekt je temperován z nové plynové kotelny.

V polovině roku 1999 objednatel převzal projekt pro provedení stavby vlastního objektu /prováděcí projekt/, uzavřel smlouvu o dílo na autorský dozor generálního projektanta a autorský dozor zodpovědného architekta. V průběhu realizace stavby se postupně plnila také smlouva o dílo na projekt interiéru.


Úvod | Muzeum T.G.Masaryka | Historie Muzea | Odkaz T.G.M. | e-mail